• darkblurbg

Algemene voorwaarden In Verbinding Met betrekking tot deelname aan coachingsessies, -trajecten of workshops. 

 

Toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Tanja Wisse | In Verbinding (hierna te noemen opdrachtnemer) met de persoon en/of organisatie (hierna te noemen opdrachtgever) die gebruik maakt van door opdrachtnemer aangeboden diensten. Beide partijen verklaren zich bij het aangaan van een overeenkomst uitdrukkelijk met deze Algemene Voorwaarden bekend en akkoord. 

 

Coachingsactiviteiten. De coachingsactiviteiten vinden plaats op de Lemsterweg 22 te Rutten of nader overeengekomen locatie. Onder de coachingsactiviteiten wordt verstaan: a. Individuele of duo-sessie; waarin de opdrachtgever begeleid wordt door de opdrachtnemer met inzet van 1 of meerdere paarden. b. Coachingstraject; een traject van minimaal 3 tot zoveel sessies als nodig, waarin de opdrachtgever begeleid wordt door de opdrachtnemer met inzet van 1 of meerdere paarden. c. Workshop: een sessie paardencoaching in groepsverband voor particulieren of teams/organisaties. 

 

Opdrachtbevestiging. De inschrijving voor of reservering van 1 van bovengenoemde activiteiten is definitief na schriftelijke (brief of e-mail) of mondelinge (telefonisch of Whatsapp) bevestiging van opdrachtnemer. Deze opdrachtbevestiging door opdrachtnemer maakt de overeenkomst bindend. Opdrachtnemer behoudt het recht om opdrachten te weigeren.

 

Annuleren van coachingsactiviteit door opdrachtgever. Indien de opdrachtgever de overeenkomst of overeengekomen datum van een coachingsactiviteit wil annuleren, gelden de volgende voorwaarden: Het is mogelijk om 24 uur van te voren - mits in overleg - de bevestigde coachingsactiviteit kosteloos te annuleren of te wijzigen. b. Als de opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang wil annuleren, is hij/zij 50% van het factuurbedrag verschuldigd aan opdrachtnemer (+ eventuele kosten aan derden). c. Wanneer opdrachtgever bij aanvang van de coaching activiteit niet verschijnt of slechts een deel hiervan kan bijwonen, is hij/ zij het volledige factuurbedrag verschuldigd aan opdrachtnemer (+ eventuele kosten aan derden).heeft hij/zij geen recht op terugbetaling/compensatie). 

 

Wijzigen van coachingsactiviteit door opdrachtnemer. Opdrachtnemer behoudt zichzelf het recht om een coachingsactiviteit te wijzigen bij onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte of sterfgeval. In goed overleg met opdrachtgever wordt een vervangende datum en tijdstip overeengekomen. 

 

Uitvoering van de opdracht. Tenzij tussen de partijen anders is overeengekomen, is opdrachtnemer te allen tijde bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van opdrachten. Opdrachtnemer staat er voor in dat deze derden hun werkzaamheden zullen verrichten geheel in de lijn van opdrachtnemer. 

 

Tarieven. De huidige tarieven van de coaching, trajecten of workshops, zijn te vinden op de website. Prijzen zijn inclusief BTW, exclusief reiskosten. Tariefwijzigingen voorbehouden. Betaling dient contant en gepast op de dag dat de les of training plaats vindt. Het is ook mogelijk dat Tanja Wisse de klant ter plaatse een betaalverzoek stuurt door middel van Tikkie. Ook is het mogelijk om een rekening te ontvangen, geef dit voor de les of training aan.  Rekening betalen tot 14 dagen na datum.

 

Incasso. Indien niet tijdig wordt betaald (zoals hierboven vermeld) is de opdrachtgever administratiekosten ad € 25 verschuldigd. Zodra de vordering ter incasso wordt overgedragen aan derden, is de opdrachtgever tevens incassokosten verschuldigd. 

 

Aansprakelijkheid. Deelname aan de coachingsactiviteiten is op eigen risico. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige (indirecte of directe) schade aan personen of goederen. Het spreekt voor zich dat zowel de locatie als de paarden zorgvuldig zijn geselecteerd en de activiteiten met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid worden uitgevoerd en begeleid. Niettemin kan het werken met paarden risico’s met zich mee brengen. 

 

Geheimhouding Beide partijen. Opdrachtnemer en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een overeenkomst hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan een bevoegde rechter.